CORONA EDITION – FAQ:

This FAQ will be updated continuously.

 • Kommer loppet att genomföras?
  • Svaret är: JA. Vi kommer att genomföra loppet med anpassningar för att inte utsätta våra deltagare och arrangörer för onödig risk. Vi tror det är viktigt att fortsätta vara ute i naturen och motionera för både fysiskt och psykisk välmående, och vi ser Swimrun som en sport som fortfarande kan utövas med lite eftertänksamhet. Immeln Swimrun är ett mindre lopp och anpassningsmöjligheterna är stora, och därför har vi möjligheten att fortfarande genomföra vårt lopp. Vi uppmuntrar frågor, så tveka inte att höra av dig ifall du har några funderingar! 
 • Hur sker start?
  • Vi kommer starta i mindre grupper vid olika tidpunkter. Preliminärt så kommer SOUTH start 9.45 och NORTH 10.15, båda från Immelns Marina. Anhöriga är välkomnar men ombeds att inte samlas kring starten
 • Folksamlingar? 
  • I och med de olika starttiderna så kommer vi rekommendera när de olika startgrupperna bör vara på plats, vi kommer ha stor yta för vår arena. I år har vi ingen bussning, vilket är positivt ur Corona-synpunkt. Efter målgång serveras mat kontinuerligt med utspridda sittplatser. Prisutdelning sker i samband med att vinnarna kommer i mål för att göra tillställningen kortare och mer utspridd så att inte alla deltagare samlas vid samma tidpunkt. 
 • Vad händer om läget förvärras?
  • Vi är i nuläget övertygade om att loppet går att genomföra och har anpassat oss efter förutsättningarna som råder. 
 • Vad händer med maten?
  • Mat kommer fortfarande serveras. Tillsammans med FK Göingarna håller vi på att ta fram ett sätt att servera er samma näringsrika och goda mat som tidigare, på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Frukosttiderna är uppdelade där (prel) SOUTH börjar serveras frukost vid 7.30 och NORTH börjar serveras 8.00. Lunch/middag serveras kontinuerligt efter att man har gått i mål. Vi ber deltagarna respektera utsatta tider. 

ENGLISH

 • Will the race be completed?
  • The answer is: YES. We will carry out the race with adjustments so as not to expose our participants and organizers to unnecessary risk. We believe it is important to continue to be out in nature and exercise for both physical and mental well-being, and we see Swimrun as a sport that can still be practiced with a little thought. Immeln Swimrun is a smaller race and the adaptation possibilities are great, and therefore we have the opportunity to still complete our race. We encourage questions, so do not hesitate to contact us if you have any thoughts!
 • How does the start take place?
  • We will start in small groups at different times. Preliminarily, SOUTH will start at 9.45 and NORTH at 10.15, both from Immelns Marina. Relatives are welcome but are asked not to gather around the start
 • What about crowds?
  • Due to the different start times, we will recommend when the different start groups should be in place, we will have a large area for our arena. This year we have no bushing, which is positive from Corona’s point of view. After the finish, food is served continuously with scattered seats. Prizegiving takes place in connection with the winners reaching the finish line to make the event shorter and more spread out so that not all participants gather at the same time.
 • What happens if the situation worsens?
  • We are currently convinced that the race can be completed and have adapted to the prevailing conditions.
 • What happens to the food?
  • Food will still be served. Together with FK Göingarna, we are developing a way to serve you the same nutritious and tasty food as before, in a safe and responsible way. Breakfast times are divided where (prel) SOUTH starts serving breakfast at 7.30 and NORTH starts serving at 8.00. And lunch/dinner is served continuously upon finish. We ask participants to respect the set times.

Contact info ATOBE:

Melker Larsson – RACE DIRECTOR / melker@atobe.se / 0723-867138

Henrik Larsson – COURSE MANAGER / henrik@atobe.se  / 0708-221711

Fredrik Byrfors – PRESS / fredrik@atobe.se / 0707-505171